โครงการอบรมครูประจำการ บริษัท นายฉบับ จำกัด
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหน่วยพัฒนาครู บริษัท นายฉบับ จำกัด 18 หลักสูตร และหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 หลักสูตร (ประกาศ ณ 25 เม.ย.2561)
ลำดับที่ 2
รหัสหลักสูตร 611161073
"การสร้างสรรค์หนังสือภาพสำหรับเด็กและบูรณาการ STEM Education"ระดับหลักสูตร
ปฐมวัย
หลักการและเหตุผล

     บริษัทนายฉบับ จำกัด เห็นความสำคัญของการพัฒนาครูตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยที่มีการจัดการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล ตลอดจนเห็นความสำคัญในการพัฒนานักเขียนที่เป็นบุคลากรครูเพื่อสร้างชื่อเสียงต่อตนเอง และต่อหน่วยงานซึ่งเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่ามีองค์ความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ตรงในการจัดการเรียนรู้ เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตนิทานสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นทักษะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสื่อการสอนในชั้นเรียน และสื่อนิทานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ให้เป็นผู้ที่ริเริ่มสร้างผลงานได้จริงจึงได้จัดทำหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนวรรณกรรมเด็กเพื่อรองรับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 สำหรับภาพรวมการพัฒนาและโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการพัฒนายกร่างหลักสูตรฯ แล้วนำไปรับฟังความคิดเห็นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง มีการนำทดลองใช้ในโรงเรียน วิจัย ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาจนเป็น "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ฉบับสมบูรณ์" สำหรับเด็กอายุแรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการผลิตนิทานภาพสำหรับเด็กของบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย

2. เพื่อปลูกฝังแนวคิดเรื่องคุณธรรม ให้เข้าถึงเด็กปฐมวัย ผ่านสื่อนิทานภาพ

3. เพื่อให้สาธารณชน ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการอ่านในระดับปฐมวัย

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ครูปฐมวัย สังกัด สพฐ.

เป้าหมาย
สอศ. , สพฐ. , กศน. , อปท. , สช.
ขั้นตอนการทำงาน
(

-

)
วิธีการอบรม

-

ระยะเวลาอบรม
วันที่ ๑ ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. เปิดการอบรม กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน/ ระดับการอบรม
150
แนวคิดหลักสูตร
PCK
อัตราส่วนวิทยากร
1/30
สถานที่อบรม
โรงแรมนนทบุรีพาเลซ
ค่าลงทะเบียน และสิทธิประโยชน์
4,930 บาท
กำหนดการอบรม
วันที่ ๑ ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. เปิดการอบรม กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม
กระบวนการติดตามหลังจบหลักสูตร
กิจกรรมการติดตาม กำกับการพัฒนาโดยกระบวนการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการเรียนแบบเปิด (Open Approach) รวมทั้งการนิเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้แอปพลิเคชั่น LINE หรือ Facebook
ประโยชน์ของหลักสูตร
เรียนรู้วิธีการผลิตนิทานภาพ เรียนรู้แนวคิดที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้เข้าถึงเด็กปฐมวัย ผ่านสื่อนิทานภาพ ทั้งนี้ทางหลักสูตรฯ จะพัฒนาครูสู่ชิ้นงานเป็นนิทานภาพหลังผ่านการอบรม
ผลที่คาดว่าได้รับ
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้สามารถในการผลิตสื่อนิทานภาพหรือนวัตกรรมสอนการจัดการเรียนรู้ 1 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
ทิพย์วรรณ แสวงศรี
สถานที่ติดต่อประสานงาน
Hot Line Tel:0-2157-2474, 09-4143-2400, 09-4143-2500
<< เมษายน 2563 >>
อา
พฤ
      1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930