โครงการอบรมครูประจำการ บริษัท นายฉบับ จำกัด
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหน่วยพัฒนาครู บริษัท นายฉบับ จำกัด 18 หลักสูตร และหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 หลักสูตร (ประกาศ ณ 25 เม.ย.2561)
ลำดับที่ 4
รหัสหลักสูตร 612021050
"เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ ประถมศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning"ระดับหลักสูตร
ประถมศึกษา
หลักการและเหตุผล

     ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษานั้น ผู้สอนจะต้องมีการพัฒนาตนเองและมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learning อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ที่เป็นฐานการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเพื่อให้ได้เครื่องมือการเรียนรู้สำหรับการนำไปใช้ในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการที่ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีทักษะที่จำเป็นที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 และทักษะที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ถ้าเรามุ่งหวังให้ผู้เรียนมีสภาพการเรียนรู้แบบ Active ตัวครูผู้สอนเองก็จะต้อง Active ไปด้วยเช่นกัน จึงจะเกิด Active Learning แต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมี Active Teaching ด้วยเช่นกัน เมื่อผู้เรียนและผู้สอนมีความพร้อมมีการเตรียมตัว ทุกฝ่ายก็จะเกิดสภาพการเรียนการสอนที่ Active learning ขึ้นมาได้

     การกำหนดการเรียนรู้แบบ Active learning เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดที่แตกต่างของผู้เรียน เราจะเห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้สอนใช้มากที่สุดคือการพูดและนักเรียนเป็นผู้ฟัง แต่การเรียนการสอนในลักษณะนี้จะไม่สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องเรียนไปปฏิบัติได้ดี ดังนั้นผู้สอนต้องสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทำหน้าที่เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและเกิดเป็นแสงไฟแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ต้องให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้แบบ Active learning ทั้งนี้ผู้สอนจำเป็นต้องหากลยุทธ์ต่างๆ ที่สามารถดึงดูดใจให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างน่าสนใจ และเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

     ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมกลุ่มโครงงานร่วมกัน การจัดกิจกรรมควรต้องมีการวางแผน ตั้งวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จัดกิจกรรมเมื่อไร อย่างไร ที่สำคัญกุญแจสู่ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมนั้น จะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์หรือกลวิธีใหม่ๆ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยเริ่มจากกลุ่มเล็กๆ ใช้เวลาในช่วงสั้นๆ โดยควรแจ้งวัตถุประสงค์ตั้งแต่วันแรกให้ผู้เรียนทราบชัดเจนและเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ต้นเทอม จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้นักเรียนนั่งเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มโดยมีสมาชิกที่มีความสามารถหลากหลาย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อสภาพแวดล้อม คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล วิเคราะห์ปัญหาในการเรียนรู้แล้วนำมาแก้ปัญหาหรือพัฒนา ซึ่งจะส่งผลต่อผู้เรียนให้มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ทันต่อสภาวะโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านอย่างรวดเร็ว

     การปฏิรูปการศึกษารอบสอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ได้เน้นเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ เรื่องคุณภาพการศึกษา โอกาสทางการศึกษาและการมีส่วนร่วม ซึ่งได้กำหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบชัดเจนครอบคลุม 4 ด้าน

(1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่

(2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่

(3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่

(4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่

      การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่เป็นปัจจัยสำคัญไปสู่คุณภาพของผู้เรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีนโยบายในการพัฒนาครูเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา ในการประเมินผลการจัดการศึกษาที่ดำเนินการโดย Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECDProgramme for International Student Assessment หรือ PISA ที่ผ่านมา พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะจากการจัดอันดับ ในกลุ่มประเทศสมาชิก ไทยติดอันดับที่ 55 เกือบรั้งท้ายของประเทศในกลุ่มอาเซียน ผลที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่เป็นกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นได้ว่าความสามารถของเด็กนักเรียน ในประเทศของตนเองนั้นเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับประเทศอื่น แต่ยังเป็นตัวที่บ่งชี้เรื่องการเรียนการสอนแบบไหนที่เด็กนักเรียนกำลังได้รับ และเป็นการสะท้อนถึงจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่ผ่านมาที่ไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ความสามารถสอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุบัน

     ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการพัฒนาครู ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยภาพรวม และครอบคลุมกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา4 ด้าน จึงได้จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้กับครู ซึ่งมีกระบวนการในการพัฒนาที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการสอนในรายวิชา รวมถึงการพัฒนาให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสถานศึกษาและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ต่อไป

วัตถุประสงค์

7.1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

7.2. เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเผยแพร่ความรู้ให้เพื่อนครู และนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระอื่นผ่านกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ภายในโรงเรียนได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการแสดงถึงการปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีความชำนาญในวิชาชีพเพิ่มขึ้น

7.3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนามีความรู้ความและสามารถพัฒนาผลงานเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น

ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาตอนต้นในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2. ครูผู้เข้าอบรมต้องประเมินเบื้องต้นด้านความรู้ประวัติศาสตร์ (ฝึกทำแบบทดสอบเบื้องต้นในขั้นตอนการรับสมัคร) ผ่านในระดับคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม

3. ครูผู้เข้ารับการอบรมต้องใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้ เช่น อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล และโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

เป้าหมาย
สอศ. , สพฐ. , กศน. , อปท. , สช.
ขั้นตอนการทำงาน
(

-

)
วิธีการอบรม

ปฏิบัติการ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

- ความหมายActive Learning

- Active Learning สู่ หลักสูตรระดับชั้นเรียน

- การสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ที่เน้นทักษะกระบวนการ

- การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการ

- การออกแบบสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

- ฝึกปฏิบัติการการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการ

- ฝึกปฏิบัติการการออกแบบสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

- การนำเสนอและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้และสื่อฯที่ใช้ในการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการที่สอดคล้องการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

- ทักษะการนิเทศภายในด้วยกระบวนการสังเกตการสอนของครูและผู้บริหารโรงเรียน ฝึกปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์แบบ Active Learning การวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและผู้ร่วมสังเกตการสอน การสะท้อนผลและถอดประสบการณ์จากการเรียนรู้จากชั้นเรียน การใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในโรงเรียน(PLC)

ระยะเวลาอบรม
-
จำนวน/ ระดับการอบรม
150
แนวคิดหลักสูตร
TPCK
อัตราส่วนวิทยากร
1/30
สถานที่อบรม
-
ค่าลงทะเบียน และสิทธิประโยชน์
4,500 บาท
กำหนดการอบรม
-
กระบวนการติดตามหลังจบหลักสูตร
การประเมินผลการอบรมพัฒนาเป็นกระบวนการเพื่อปรับปรุง พัฒนา โดยกำหนดให้มีการประเมินก่อนการอบรมพัฒนา ระหว่างการอบรมพัฒนา และเมื่อสิ้นสุดการอบรมพัฒนา มุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยยึดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 8.1 ก่อนพัฒนา ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาต้องเข้ารับการประเมินความรู้ก่อนรับการอบรมพัฒนาด้วยการทดสอบ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 8.2 ระหว่างพัฒนา โดยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้การสรุปองค์ความรู้หรือชิ้นงานที่กำหนดความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้ การประเมินจากคุณภาพชิ้นงาน การนำเสนอ และการทำงานเป็นทีม 8.3 เมื่อสิ้นสุดการพัฒนา ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาต้องเข้ารับการประเมินความรู้เมื่อสิ้นสุดการอบรมพัฒนา โดยใช้ผลการ ประเมินจากกระบวนการระหว่างการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศรายบุคคล 8.4 เกณฑ์การผ่านการอบรมพัฒนา ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาต้องมีคะแนนการประเมินตามเกณฑ์ ที่กำหนดดังนี้ 8.4.1 มีระยะเวลาในการเข้ารับการอบรมพัฒนาร้อยละ 100 ของระยะเวลาการอบรม พัฒนาทั้งหมด 8.4.2 ได้คะแนนประเมินระหว่างการอบรมพัฒนา และเมื่อสิ้นสุดการอบรมพัฒนา รวมกันไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80
ประโยชน์ของหลักสูตร
-
ผลที่คาดว่าได้รับ
-
ผู้รับผิดชอบ
ดร.สมใจ มณีวงษ์
สถานที่ติดต่อประสานงาน
ข้อมูลสำหรับติดต่อ Tel : 0-2157-2474 Tel : 09-4143-2400 Tel : 09-4143-2500 Fax : 0-2157-2475 Nai
<< เมษายน 2563 >>
อา
พฤ
      1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930