โครงการอบรมครูประจำการ บริษัท นายฉบับ จำกัด
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหน่วยพัฒนาครู บริษัท นายฉบับ จำกัด 18 หลักสูตร และหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 หลักสูตร (ประกาศ ณ 25 เม.ย.2561)
ลำดับที่ 6
รหัสหลักสูตร 612031036
"การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา"ระดับหลักสูตร
ประถมศึกษา
หลักการและเหตุผล

     ภาษาเป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งของมนุษย์ในการติดต่อสื่อสาร การศึกษาหาความรู้การถ่ายทอด วัฒนธรรมจากชนรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงได้ระบุ ความสำคัญของภาษาไทยว่า ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม ที่เสริมสร้าง บุคลิกภาพของคนไทยให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจและ ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางสังคมและ เศรษฐกิจ นอกจากนี้ภาษาไทยยังเป็นสื่อที่แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษทางวัฒนธรรมประเพณีชีวทัศน์ โลก ทัศน์และสุนทรียภาพ โดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ำค่า ภาษาไทย จึงเป็นสมบัติของชาติที่ ควรแก่การเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๕๑)

     ความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียน เป็นปัญหาสำคัญในการจัด การศึกษาของประเทศมาโดยตลอด จากการวิจัยของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) และการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ นักเรียนไทย (TIMSS) พบว่านักเรียนทำข้อสอบที่เป็นแบบอัตนัยด้วยการเขียนอธิบายความไม่ได้ และ ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ ประกอบกับการยกตัวอย่างประกอบที่เป็นเหตุผลต่างๆ และการเขียนข้อความยาวๆไม่ได้เช่นกัน และยังพบอีกว่านักเรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในทางลบ จึงสะท้อนให้เห็นว่าเป็นปัญหามาจากการจัด การเรียนการสอนที่เป็นการสอนเนื้อหาวิชาและการท่องจ า มากกว่าการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรียบเรียง และการสื่อความ ทำให้นักเรียนเก่งในการ ทำข้อสอบแบบใช้ความจำมากกว่าการคิดวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ เขียน นั้น ครูผู้สอนจำเป็นต้องใช้กลวิธีสอนหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้เพราะแต่ละวิธีสอนต่าง มีจุดเด่นและจุดด้อยของตัวเองนอกจากวิธีสอนแล้ว กิจกรรมก็มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา และครูเป็นบุคคลสำคัญที่สามารถนำนักเรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาครูผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้

2. เพื่อพัฒนาครูผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถนำการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน เชิงวิเคราะห์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ออกแบบไว้น าไปใช้ปฏิบัติการสอนได้

3. เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน เชิงวิเคราะห์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning นำไปพัฒนาวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะใหม่ (ว๒๑/๒๕๖๐) ได้

4. เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวางแผนปฏิบัติงานพัฒนาตนเองทางวิชาการ และการพัฒนา การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้

ผู้เข้าร่วมโครงการ

-

เป้าหมาย
สอศ. , สพฐ. , กศน. , อปท. , สช.
ขั้นตอนการทำงาน
(

-

)
วิธีการอบรม

-

ระยะเวลาอบรม
-
จำนวน/ ระดับการอบรม
150
แนวคิดหลักสูตร
TPCK
อัตราส่วนวิทยากร
1/30
สถานที่อบรม
-
ค่าลงทะเบียน และสิทธิประโยชน์
4,740 บาท
กำหนดการอบรม
-
กระบวนการติดตามหลังจบหลักสูตร
-
ประโยชน์ของหลักสูตร
Tel : 0-2157-2474, 09-4143-2400, 09-4143-2500 Fax : 0-2157-2475 NaiChaBubMail@gmail.com
ผลที่คาดว่าได้รับ
-
ผู้รับผิดชอบ
-
สถานที่ติดต่อประสานงาน
-
<< เมษายน 2563 >>
อา
พฤ
      1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930