โครงการอบรมครูประจำการ บริษัท นายฉบับ จำกัด
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหน่วยพัฒนาครู บริษัท นายฉบับ จำกัด 18 หลักสูตร และหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 หลักสูตร (ประกาศ ณ 25 เม.ย.2561)
ลำดับที่ 1
รหัสหลักสูตร 611181007
"เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการ จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้น Project Approach 1"ระดับหลักสูตร
ปฐมวัย
หลักการและเหตุผล

     การคิดเป็นกระบวนการทำงานทางสมองของมนุษย์ การคิดมีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นโลกยุคข้อมูลข่าวสารที่ต้องอาศัยการคิด และการเรียนรู้ของสมองเป็นอย่างมาก การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต้องเริ่มต้นพัฒนาสมองของประชากรตั้งแต่อยู่ในครรภมารดา เด็กปฐมวัยควรได้รับการกระตุ้นสมองให้เกิดเครือข่ายเส้นใยสมอง และจุดเชื่อมโยงต่างๆ เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น กระบวนการทำงานของสมองเกิดขึ้นมากเท่าไหร่จะทำให้เด็กยิ่งฉลาดมากขึ้นเท่านั้น

     การฝึกให้สมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นเรื่องของการคิด การคิดเป็นกระบวนการทำงานของสมองที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ การคิดสามารถพัฒนา และฝึกฝนได้ ทักษะการคิด กระบวนการคิด การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ ทำเป็น คิดเป็น เป็นต้น

     ประเทศใดมีประชากรที่มีความสามารถทางการคิด จะสามารถสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงประเทศนั้นให้เจริญก้าวหน้าไม่มีที่สิ้นสุด ความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์ หมายถึง กระบวนการทำงานของสมองโดยใช้ประสบการณ์มาสัมพันธ์กับสิ่งเร้า และสภาพแวดล้อมที่แสดงออกเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างชำนิชำนาญสามารถในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาจัดระบบให้ง่ายแก่ความเข้าใจ โดยแสดงความสามารถย่อยๆ เป็นพฤติกรรมตามขั้นตอน ดังนี้

     การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยเป็นความสามารถทางการคิดระดับสูง หมายถึงการแสดงพฤติกรรมอย่างเป็นกระบวนการ โดยการรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต รับรู้ และบอกรายละเอียดได้ หรือจากการทดลอง หรือการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ ตามที่วางแผนไว้มาจัดหมวดหมู (แบ่งเป็นกลุ่ม) จำแนกสิ่งที่มีความคล้ายกัน หรือเหมือนกันลงไปในแต่ละหมวดหมู่ และกลุ่มที่มีความแตกต่างออกไป เรียงลำดับข้อมูล และเปรียบเทียบข้อมูล ต่อมาเด็กสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปสู่รูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น ตาราง กราฟ แผนภูมิ หรือวิธีการอื่นๆ

     เด็กปฐมวัยใช้การวิเคราะห์เป็นความถี่ ส่วนเด็กที่อายุมากใช้ค่าทางสถิติอธิบายเพิ่ม นักวิทยาศาสตร์จัดระบบข้อมูลโดยใช้ตาราง กราฟ แผนภูมิ และแผนที่ เพื่อจัดระบบข้อมูลของเขาทำให้เกิดความเข้าใจรูปแบบการแสดงข้อมูล

     เด็กปฐมวัยมีความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตนเองโดยใช้ตาราง หรือกราฟ ครูเป็นผู้มีบทบาทสำคันต่อการจัดการเรียนรู้ในกระบวนการทักษะการคิดและวิเคระห์โดยมุ่งหวังให้เด็กระดับปฐมศึกษามีการพัฒนาการคิดไปในทางที่ดี จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนที่จะนำนักเรียนสร้างและออกแบบการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย

วัตถุประสงค์

7.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้น Project Approach

7.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้

7.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional Learning Community: PLC) และเครือข่ายคลินิกการนิเทศการศึกษา (Education Supervised Clinique: ESC) ได้

ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นครูผู้สอนในระดับปฐมวัยในสาระวิชาบูรณาการสาระวิชาการเรียนรู้

2. ครูผู้เข้าอบรมต้องประเมินเบื้องต้นด้านความรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ (ฝึกทำแบบทดสอบเบื้องต้นในขั้นตอนการรับสมัคร) ผ่านในระดับคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม

3. ครูผู้เข้ารับการอบรมต้องใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้ เช่น อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล และโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

เป้าหมาย
สอศ. , สพฐ. , กศน. , อปท. , สช.
ขั้นตอนการทำงาน
(

-

)
วิธีการอบรม

1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูระดับปฐมวัย

2. ความหมาย Active Learning

- Active Learning สู่หลักสูตรระดับชั้นเรียน

- Active Learning กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนว Project Approach

3. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย แบบ Active Learning ที่เน้น Project Approach

4. ฝึกปฏิบัติการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อฯเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย แบบ Active Learning ที่เน้น Project Approach

5. การนำเสนอ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อที่ใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการที่สอดคล้องการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

- ทักษะการนิเทศภายในด้วยกระบวนการสังเกตการสอนของครูและผู้บริหารโรงเรียน

- ฝึกปฏิบัติการสาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย

- ฝึกปฏิบัติการการนิเทศภายในด้วยกระบวนการสังเกตการสอนของครู

- ฝึกวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน และผู้ร่วมสังเกตการสอน

- การสะท้อนผล และถอดประสบการณ์จากการเรียนรู้จากชั้นเรียน การใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในโรงเรียน (PLC)

ระยะเวลาอบรม
-
จำนวน/ ระดับการอบรม
150
แนวคิดหลักสูตร
TPCK
อัตราส่วนวิทยากร
1/30
สถานที่อบรม
-
ค่าลงทะเบียน และสิทธิประโยชน์
4,930 บาท
กำหนดการอบรม
-
กระบวนการติดตามหลังจบหลักสูตร
-
ประโยชน์ของหลักสูตร
-
ผลที่คาดว่าได้รับ
-
ผู้รับผิดชอบ
ดร.ชัชวาล อาราษฎร์
สถานที่ติดต่อประสานงาน
Hot Line Tel:0-2157-2474, 09-4143-2400, 09-4143-2500
<< เมษายน 2563 >>
อา
พฤ
      1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930