โครงการอบรมครูประจำการ บริษัท นายฉบับ จำกัด
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหน่วยพัฒนาครู บริษัท นายฉบับ จำกัด 13 หลักสูตร (ประกาศ ณ 22 พ.ค.2561)
ลำดับที่ 1
รหัสหลักสูตร 611181015
"การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะภาษา ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนว Active Learning"ระดับหลักสูตร
ปฐมวัย
หลักการและเหตุผล

     ตามปรัชญาการศึกษาปฐมวัย ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ปฐมวัยเป็น การพัฒนา เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปีบริบูรณ์อย่างเป็นองค์รวม บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและการพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็ม ศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจ ของทุกคน เพื่อสร้างฐานรากคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติตามปรัชญาการศึกษาปฐมวัย ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

     ภาษามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ภาษาเป็นเครื่องมือสำหรับการคิด ซึ่ง จะนำไปสู่พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาในขั้นสูง ภาษาเป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสาร ทั้งในการแสดงออก ถึงความต้องการ ความรู้สึกนึกคิด และข่าวสาร อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ โดยเป็นสื่อกลาง ที่ช่วยให้มนุษย์สามารถถ่ายทอดความคิดที่เป็นนามธรรมได้ การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยจึงเป็น สิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง การวางแผนการจัดประสบการณ์ทาง ภาษาควรเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจว่าการจัดประสบการณ์ มีความหมายที่กว้างกว่าการสอน หรือ การถ่ายทอดความรู้ แต่เป็นการจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทางภาษา และควรทำความเข้าใจด้วยว่าการเรียนรู้ภาษาเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับการรู้หนังสือ(Literacy) ซึ่งหมายถึงปฏิสัมพันธ์ ทางสติปัญญาที่มีความซับซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างผู้อ่านกับข้อความ และระหว่างความรู้เดิมกับข้อมูลใหม่ และการรู้หนังสือของเด็กปฐมวัยเป็นการรู้หนังสือที่อยู่ในระยะแรกเริ่ม (Emergent literacy) เป็นการ เรียนรู้ของเด็กก่อนที่จะพัฒนาไปสู่การมีทักษะการรู้หนังสืออย่างเป็นทางการ (Sowers, ๒๐๐๐: ๑๔๐- ๑๔๑; Tompkins, ๑๙๙๗ : ๓๖๕) การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยจึงต้องวางแผนให้ ครอบคลุมทั้งเรื่องภาษาและการรู้หนังสือในระยะแรกเริ่ม โดยแผนดังกล่าวจะต้องเหมาะสมกับพัฒนาการ ทาง ภาษาและการรู้หนังสือของเด็ก และมีลักษณะบูรณาการ ให้เด็กได้ใช้ภาษาอย่างมีความหมายเป็น รายบุคคล

     การกำหนดจุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กจึงควรกำหนดให้ครอบคลุม ทั้งภาครับ ซึ่งหมายถึงภาษาที่เด็กใช้ในการทำความเข้าใจ และภาคส่งซึ่งหมายถึงภาษาที่เด็กใช้หรือ แสดงออก ทั้งนี้ จุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยในภาครับและภาคส่ง นั้น ประกอบด้วยการจัดให้เด็กได้อยู่ในบรรยากาศที่มีการใช้ภาษา เด็กได้รับความพึงพอใจและความ สนุกสนานผ่านทางภาษา เด็กมีโอกาสจำแนกเสียงที่ได้ยิน เด็กได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่พรั่งพร้อมไปด้วย การใช้คำใหม่ๆ เด็กมีโอกาสฟังและทำความเข้าใจสิ่งที่ผู้อื่นพูด มีโอกาสเรียนรู้ที่จะทำตามคำแนะนำ หรือ คำสั่ง ส่วนจุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ทางภาษาภาคส่งเด็กมีโอกาสใช้ภาษาอย่างอิสระ ไม่ว่าจะ อยู่ในพัฒนาการขั้นใดก็ตาม การจัดประสบการณ์ให้เด็กได้พัฒนาทักษะภาษา บรรลุจุดมุ่งหมายตาม หลักสูตรนั้น ครูจำเป็นต้องวางแผนการจัดประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กได้อย่างเหมาะสม และบรรลุผลตามจุดหมายที่กำหนด การออกแบบและเขียนแผนการจัดประสบการณ์ที่ สามารถนำไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์กับเด็กปฐมวัยอย่างเต็มที่

     การเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Active Learning) เป็นการเรียนรู้ซึ่งเด็กได้จัดกระทำกับวัตถุ ได้ มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลความคิดและเหตุการณ์จนกระทั่งสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Hohmann and Weikart, ) การเรียนรู้แบบลงมือกระทำเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเด็ก และจะเกิดขึ้นอย่างมี ประสิทธิภาพมากที่สุดในโปรแกรมที่พัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการ การเรียนรู้แบบลงมือกระทำ มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

1. การเลือกและตัดสินใจ เด็กจะเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมจากความสนใจและความตั้งใจของตนเอง เด็กเป็นผู้เลือกวัสดุอุปกรณ์และตัดสินใจว่าจะใช้วัสดุอุปกรณ์นั้นอย่างไร การที่เด็กมีโอกาสเลือกและ ตัดสินใจจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้ใหญ่ ดังนั้น ผู้ใหญ่ที่ ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการเลือกและการตัดสินใจ ต้องจัดให้เด็กมีอิสระที่จะเลือกได้ตลอดทั้งวัน ขณะที่ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ไม่ใช่เฉพาะในช่วงเวลาเล่นเสรีเท่านั้น

2. สื่อ ห้องเรียนที่เด็กเรียนรู้แบบลงมือกระทำจะมีเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย เพียงพอ และเหมาะสมกับระดับอายุของเด็ก เด็กต้องมีโอกาสและมีเวลาเพียงพอที่จะเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างอิสระ เมื่อเด็กใช้เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เด็กจะมีโอกาสเชื่อมโยงการกระทำต่างๆ และเรียนรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ และมีโอกาสในการแก้ปัญหามากขึ้นด้วย

3. การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ การเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทำเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประสาท สัมผัสทั้ง ๕ การที่ให้เด็กได้สำรวจและจัดกระทำกับวัตถุโดยตรงทำให้เด็กรู้จักวัตถุ หลังจากที่เด็กคุ้นเคย กับวัตถุแล้วเด็กจะนำมาวัตถุต่างๆมาเกี่ยวข้องกันและเด็กจะได้เรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ ผู้ใหญ่มีหน้าที่จัด ให้เด็กค้นพบความสัมพันธ์เหล่านี้ด้วยตนเอง

4. ภาษาจากเด็ก สิ่งที่เด็กพูดจะสะท้อนประสบการณ์และความเข้าใจ ของเด็ก ในห้องเรียนที่ เด็กเรียนรู้แบบลงมือกระทำเด็กมักจะเล่าว่าตนกำลังทำอะไร หรือทำอะไรไปแล้วในแต่ละวัน เมื่อเด็กมี อิสระในการใช้ภาษาเพื่อสื่อความคิดและรู้จักฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เด็กจะเรียนรู้วิธีการพูดที่เป็นที่ ยอมรับของผู้อื่น เด็กจะได้พัฒนาการคิดควบคู่ไปกับการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองด้วย

5. การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ในห้องเรียนที่เรียนรู้แบบลงมือกระทำต้องสร้างความสัมพันธ์ กับเด็ก สังเกตและค้นหาความตั้งใจและความสนใจของเด็ก ผู้ใหญ่ควรรับฟังเด็ก ส่งเสริมให้เด็กคิดและทำ สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง 

วัตถุประสงค์

7.1 เพื่อพัฒนาครูผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนา ทักษะภาษาของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนว Active Learning ได้

7.2 เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบแผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะ ภาษาของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนว Active Learning ได้

7.3 เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนปฏิบัติงานพัฒนาตนเองทางวิชาการ และการ จัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนว Active Learning ผ่าน กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ปฐมวัย

เป้าหมาย
สอศ. , สพฐ. , กศน. , อปท. , สช.
ระยะเวลาอบรม
2 (12 ชม.)
แนวคิดหลักสูตร
TPCK
ค่าลงทะเบียน และสิทธิประโยชน์
4,980 บาท
กำหนดการอบรม
2 (12 ชม.)
ผู้รับผิดชอบ
ดร.เพชรี ขามช่วง
<< พฤศจิกายน 2562 >>
อา
พฤ
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930