โครงการอบรมครูประจำการ บริษัท นายฉบับ จำกัด
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหน่วยพัฒนาครู บริษัท นายฉบับ จำกัด 13 หลักสูตร (ประกาศ ณ 22 พ.ค.2561)
ลำดับที่ 2
รหัสหลักสูตร 612031119
"เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา"ระดับหลักสูตร
ประถมศึกษา
หลักการและเหตุผล

     กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกำหนดให้วิชาภาษาไทยเป็นวิชาพื้นฐานที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้ ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความ เป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้สามารถ ประกอบกิจธุระ การงาน และดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือ ในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ าค่า ควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

     การปฏิรูปการศึกษารอบสอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ได้เน้นเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ เรื่อง คุณภาพการศึกษา โอกาสทางการศึกษาและการมีส่วนร่วม ซึ่งได้กำหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบชัดเจนครอบคลุม 4 ด้าน

  1.  พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่
  2.  พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่
  3.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่
  4.  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่

การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่เป็นปัจจัยสำคัญไปสู่คุณภาพของผู้เรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นฐาน

     ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูป การศึกษานั้น ผู้สอนจะต้องมีการพัฒนาตนเองและมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนใน รูปแบบ Active learning อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ที่เป็นฐานการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเพื่อให้ได้เครื่องมือการเรียนรู้สำหรับการนำไปใช้ในการ เรียนในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการที่ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีทักษะที่จำเป็นที่สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 และทักษะที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ถ้าเรามุ่งหวังให้ผู้เรียนมีสภาพการ เรียนรู้แบบ Active ตัวครูผู้สอนเองก็จะต้อง Active ไปด้วยเช่นกัน จึงจะเกิด Active Learning แต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมี Active Teaching ด้วยเช่นกัน เมื่อผู้เรียนและผู้สอนมีความพร้อมมีการเตรียมตัว ทุก ฝ่ายก็จะเกิดสภาพการเรียนการสอนที่ Active learning ขึ้นมาได้

     การกำหนดการเรียนรู้แบบ Active learning เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดที่แตกต่างของ ผู้เรียน เราจะเห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้สอนใช้มากที่สุดคือการพูดและนักเรียนเป็นผู้ฟัง แต่การ เรียนการสอนในลักษณะนี้จะไม่สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องเรียนไปปฏิบัติ ได้ดี ดังนั้นผู้สอนต้องสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทำหน้าที่เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและเกิดเป็นแสง ไฟแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ต้องให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้แบบ Active learning ทั้งนี้ผู้สอนจำเป็นต้องหากลยุทธ์ต่างๆ ที่สามารถดึงดูดใจให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่าง น่าสนใจ และเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ดังนั้นการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม โครงงานร่วมกัน การจัดกิจกรรมควรต้องมีการวางแผน ตั้งวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จัดกิจกรรมเมื่อไร อย่างไร ที่สำคัญกุญแจสู่ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมนั้น จะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์หรือกลวิธี ใหม่ๆ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยเริ่มจากกลุ่มเล็กๆ ใช้เวลาในช่วงสั้นๆ โดยควรแจ้งวัตถุประสงค์ตั้ง วันแรกให้ผู้เรียนทราบชัดเจนและเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ต้นเทอม จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้นักเรียนนั่งเป็น คู่หรือเป็นกลุ่มโดยมีสมาชิกที่มีความสามารถหลากหลาย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อ สภาพแวดล้อม คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล วิเคราะห์ปัญหาในการเรียนรู้แล้วนำมาแก้ปัญหา หรือพัฒนา ซึ่งจะส่งผลต่อผู้เรียนให้มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ทันต่อสภาวะโลกปัจจุบันที่มีการ เปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านอย่างรวดเร็ว

     กิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning เป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น ที่มุ่งให้ ผู้เรียนได้ลงมือทำ และได้คิดเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองทำอยู่ (Bonwell & Eison, 1991) โดยภาพรวมแล้ว ผู้เรียนได้คิด ได้พูด เพื่อแก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์ในลักษณะต่างๆ ทำให้ได้ฝึกพัฒนาทักษะอย่าง หลากหลายด้าน ตลอดกระบวนการเรียนรู้ สำหรับในวิชาภาษาไทย เป็นทักษะพื้นฐานที่นำไปสู่การ เรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่นๆ กิจกรรมการสอนตามแนวคิด active learning มีหลายกิจกรรมที่สามารถ ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ได้ และสามารถเชื่อมโยงให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์

     ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวคนทุกคนสามารถส่งเสริมคุณลักษณะนี้ให้พัฒนา ได้โดยการสอน การฝึกฝน และการฝึกปฏิบัติที่ถูกวิธี ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทางสมองที่ นำไปสู่การคิดค้นพบที่แปลกใหม่ ด้วยการคิดดัดแปลง ปรุงแต่ง จากความคิดเดิมผสมผสานเป็นสิ่งใหม่ ความคิดสร้างสรรค์เป็นพลังที่ทำให้เกิดสาระทางวิชาการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมีเหตุผล (สมองซีก ซ้าย) และส่วนของคิดสร้างสรรค์ (สมองซีกขวา) โดยจะต้องได้รับการฝึกฝนจนเกิดทักษะซึ่งนอกจากจะ พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์แล้วยังทำให้ทักษะอื่นๆ พัฒนาไปด้วย

     ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดเอกภาพ และ เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทำให้ประกอบธุรกิจการงานและการดำรงชีวิตในสังคมประชาธิปไตยได้ อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อ พัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทาง สังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ภาษายังเป็นสื่อที่แสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณีชีวทัศน์โลกทัศน์และสุนทรียภาพ โดยบันทึกเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ำค่า ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติที่ควรค่าต่อการเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (กรมวิชาการ, 2544)

     สำหรับการสอนภาษาไทยนั้น ไม่ว่าสังคมโลกจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางอย่างไรก็ตาม กระบวนการในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยก็ยังคงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นในด้าน ของการสื่อสาร การฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มีประสิทธิภาพ โดยทั้งหมดจะต้องให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลัก ภาษาและวรรณคดีไทยอย่างเห็นคุณค่า ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยครูผู้สอนจำเป็นที่จะต้อง หาเทคนิควิธีเพื่อจะให้นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยที่เน้นการคิดเชิงสร้างสรรค์หลายๆด้าน รวมทั้งการบูรณาการเข้ากับสาระอื่น

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะในการจัดการเรียนการสอน และการคิดเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนานักเรียนได้อย่างหลากหลาย

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม ไปขยายผลสู่เพื่อน ร่วมงานและเครือข่ายผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประถมศึกษา

เป้าหมาย
สอศ. , สพฐ. , กศน. , อปท. , สช.
ระยะเวลาอบรม
2 (12 ชม.)
แนวคิดหลักสูตร
TPCK
ค่าลงทะเบียน และสิทธิประโยชน์
4,810 บาท
กำหนดการอบรม
2 (12 ชม.)
ผู้รับผิดชอบ
ดร.นงลักษณ์ พิมพ์ศรี
<< พฤศจิกายน 2562 >>
อา
พฤ
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930