โครงการอบรมครูประจำการ บริษัท นายฉบับ จำกัด
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหน่วยพัฒนาครู บริษัท นายฉบับ จำกัด 13 หลักสูตร (ประกาศ ณ 22 พ.ค.2561)
ลำดับที่ 3
รหัสหลักสูตร 612111067
"ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับ ครูผู้สอนสู่คุณภาพผู้เรียน"ระดับหลักสูตร
ประถมศึกษา
หลักการและเหตุผล

     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) ได้กำหนดคุณภาพผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านการอ่านออกเขียนได้ ต้องสามารถ อ่านออก เสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว ซึ่งกระทรวง ศึกษาธิการได้เห็นความสำคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและ สื่อสารได้โดยให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่วัยเริ่มเรียน โดยกำหนด ปีการศึกษา 2558 เป็น ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการในการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง ตั้งแต่วัยเริ่มเรียนจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นและใช้ภาษาไทยเป็น เครื่องมือสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณลักษณะประการหนึ่งและเป็นการวางรากฐานที่ มั่นคงของการศึกษาชาติ สอดคล้องกับส่วนหนึ่งของนโยบายกระทรวงศึกษาธิการคือมิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย (กองบรรณาธิการ. 2558) ซึ่งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการ พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง

     การประเมินการอ่านและเขียนของนักเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหลาย หน่วยงานประเมินไว้ เช่น ผลการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จากเขตพื้นที่การศึกษา 80 เขต จากทั้งหมด 183 เขต พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านไม่ได้ร้อย ละ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านไม่ได้ร้อยละ 4 (กองบรรณาธิการ. 2557) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2556) ที่พบว่า จากจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1.6 ล้านคน มีเด็กอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่องกว่า 4 แสนคน กระทรวงศึกษาธิการได้ตรวจสอบและคัดกรองนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 พบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนที่อ่านไม่ได้ จำนวน 33,084 (ร้อยละ 6.43) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนที่อ่านไม่ได้ จำนวน 12,845 (ร้อยละ 2.51) นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประมาณร้อยละ 35 อ่านได้และรู้เรื่องบ้าง (กองบรรณาธิการ. 2558) แสดงให้เห็นว่ามีนักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวนมากที่ไม่สามารถอ่านได้ หรืออ่านได้และรู้เรื่องบ้าง ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร็วก็จะเป็นปัญหาสะสมให้กับนักเรียนในการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น

     ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นสถานที่สำหรับ “ปฏิสัมพันธ์” ลด “ความโดดเดี่ยว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียน ในการทำงาน เพื่อปรับปรุงผลการเรียนของ นักเรียน หรืองานวิชาการ โรงเรียน ซึ่ง Hord (1997) มองในมุมมองเดียวกัน โดยมองการ รวมตัวกันดังกล่าว มีนัยยะแสดงถึงการเป็นผู้นำร่วมกันของ ครู หรือเปิดโอกาสให้ครูเป็น “ประธาน” ในการเปลี่ยนแปลง (วิจารณ์ พานิช, 2555) การมีคุณค่าร่วม และวิสัยทัศน์ร่วมกัน ไปถึงการเรียนรู้ร่วมกันและการนำสิ่งที่เรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน การรวมตัวในรูปแบบนี้เป็นเหมือน แรงผลักดัน โดยอาศัยความต้องการ และความสนใจของ สมาชิกใน PLC เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ สู่มาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนเป็น หลัก (Senge, 1990) การพัฒนา วิชาชีพให้เป็น “ครูเพื่อศิษย์” (วิจารณ์ พานิช, 2555) โดยมองว่า เป็น “ศิษย์ของเรา” มากกว่ามองว่า “ศิษย์ของฉัน”และการ เปลี่ยนแปลงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มจาก “การเรียนรู้ ของครู” เป็นตัวตั้งต้น เรียนรู้ที่จะมองเห็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ของตนเอง เพื่อผู้เรียน เป็นสำคัญ

     การเลื่อนวิทยาฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาครูครั้งใหญ่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่ให้คณะกรรมการ อิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ดำเนินการจัดทำข้อเสนอในเรื่องของการปฏิรูปครู และมั่นใจว่าหลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินวิทยฐานะใหม่จะสามารถทำให้ครูอยู่ในพื้นที่ ครูที่ตั้งใจสอน ครูที่อยู่ในห้องเรียนจะได้รับการ ตอบแทนที่มีความเหมาะสมเป็นธรรม อีกทั้งที่ผ่านมามีการพูดกันตลอดว่าการประเมินวิทยฐานะทำให้ครูทิ้ง ห้องเรียน มีการคัดลอกผลงาน จ้างทำ หรือครูบางคนก็จ้างนักเรียนทำผลงาน ปัญหาบุคลากรทำหน้าที่ ประเมินไม่เพียงพอเพราะครูมีทั้งหมด 4 แสนคน กรรมการประเมินจึงต้องใช้วนไปมา ทำให้การประเมินไม่ ยุติธรรม และใช้งบประมาณในการประเมินค่อนข้างสูงปีละหลายพันล้านบาท เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ วิทยฐานะใหม่ที่มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. นี้จะแก้ปัญหาดังกล่าว ครูที่ตั้งใจสอนเด็กในห้องเรียนจะ ได้รับการประเมินที่เป็นธรรม

     จากจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านการอ่านออกเขียนได้ ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ พบว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวนมากที่มีปัญหาในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ ครูผู้สอนจำเป็นต้อง ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ให้สอดคล้องสภาพปัจจุบัน ซึ่งชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นกิจกรรมที่ครู ร่วมมือ จะช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนในเรื่องการอ่านออกเขียนได้อย่างเป็นระบบ และครูยังสามารถใช้ ประโยชน์ในการเพิ่มวิทยฐานะได้ด้วย

วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นำไปสู่การ พัฒนาคุณภาพการออกเขียนได้ของผู้เรียน

2) เพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ การออกเขียนได้ของผู้เรียน

3) เพื่อให้ครูเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นำไปสู่การ พัฒนาคุณภาพการออกเขียนได้ของผู้เรียนและการเพิ่มวิทยฐานะที่สูงขึ้น

4) เพื่อเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาของครูในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการออกเขียนได้ของผู้เรียน

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประถมศึกษา

เป้าหมาย
สอศ. , สพฐ. , กศน. , อปท. , สช.
ระยะเวลาอบรม
2 (12 ชม.)
แนวคิดหลักสูตร
TPCK
ค่าลงทะเบียน และสิทธิประโยชน์
4,810 บาท
กำหนดการอบรม
2 (12 ชม.)
ผู้รับผิดชอบ
อ.มยุรี โพธิแสน
<< พฤศจิกายน 2562 >>
อา
พฤ
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930