โครงการอบรมครูประจำการ บริษัท นายฉบับ จำกัด
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหน่วยพัฒนาครู บริษัท นายฉบับ จำกัด 13 หลักสูตร (ประกาศ ณ 22 พ.ค.2561)
ลำดับที่ 4
รหัสหลักสูตร 612111066
"ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม"ระดับหลักสูตร
ประถมศึกษา
หลักการและเหตุผล

     นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557 เกี่ยวกับนโยบายการศึกษาและเรียนรู้การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยรัฐบาลจะนำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน จัดให้มีการปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือก ให้องค์กร ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาและ ร่วมในการปฏิรูปการศึกษา พัฒนาคนทุกช่วงชั้น โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาระบบการผลิต และการพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน ปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนเป็นสำคัญ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบาย ให้คณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2559 โดยจะน้อมนำแนวพระราชกระแสด้านศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 มาปรับใช้ 

     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2๕๔๕ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ชี้ให้เห็นแนวทางในการจัดการศึกษาต้องการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่า เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ เพื่อสร้างความเจริญงอกงามทางด้านความคิด สาเหตุ ที่ต้องมีการปรับปรุงวิธีการจัดการศึกษา เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดการศึกษาของไทยเกี่ยวกับการหาความรู้ การสร้างความรู้ ความคิดและความเชื่อ จะเป็นลักษณะการถ่ายทอดแบบท่องจำจากความรู้เดิม ค่านิยมเดิม และจากตำราซึ่งมักจะล้าสมัย การสอนไม่ได้ฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ หรือค้นคว้าสร้าง ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง เป็นผลให้ผู้เรียนไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ดังนั้นหากมีการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีเหตุผล ให้มี ความสามารถในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม มี การกำกับ ดูแล ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ อย่างเป็นรูปธรรม ย่อมจะทำให้ผู้เรียนหันมาสนใจศึกษาความรู้ท้องถิ่น พิธีกรรม ประเพณีสำคัญ และอนุรักษ์มรดก ทางวัฒนธรรม ของท้องถิ่น สนองนโยบายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในมาตรา 27 วรรค 2 ที่บังคับใช้หลักสูตรท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดทำหลักสูตรขึ้นใช้ให้เหมาะสมกับ บริบทของตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียน รู้วิถีชีวิตตนเองสภาพสังคม เศรษฐกิจ จากใกล้ตัวไปสู่ไกลตัว ได้เรียนรู้จากสภาพ จริงในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนที่เรียนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นิคม ชมพูหลง (25๕4 : 7) และวีรนุช ปิณฑวนิช (25๕3 : 19) ที่ว่า การพัฒนาภูมิปัญญากับหลักสูตรท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้เรียน ให้สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผลแล้ว ย่อมจะสามารถ พัฒนาเยาวชนให้เติบโตทั้งทางสติปัญญา ร่างกายและคุณธรรม อันเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของหลักสูตรที่แท้จริงได

     หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครู ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงมีความจำเป็นต่อการพัฒนาครูในการนำภูมิ ปัญญาท้องถิ่นกับหลักสูตร เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ ปรับ แนวทางทักษะ ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยจัดกระบวนการคิด มี ความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้ มีกระบวนการการทำงาน โดยมีความสามารถในการสื่อสารและการท างาน ประสานงานกันได้เป็นอย่างดี และมีเครื่องมือสำหรับการทำงาน มี ความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ และมีทักษะสำหรับการดำเนิน ชีวิตประจำวันและ ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่ดี รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมี ความสามารถในการวางแผนชีวิตและการประกอบอาชีพได้ ตลอดจนกิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมจะ ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาภูมิปัญญากับหลักสูตรท้องถิ่นของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนในเขต ชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ที่ตั้งไว

วัตถุประสงค์

1. ครูที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ครูที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้และทักษะในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ครูที่เข้ารับการพัฒนา สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเทคนิควิธี ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย

4. ครูที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเทคนิควิธีของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประถมศึกษา

เป้าหมาย
สอศ. , สพฐ. , กศน. , อปท. , สช.
ระยะเวลาอบรม
2 (12 ชม.)
แนวคิดหลักสูตร
TPCK
ค่าลงทะเบียน และสิทธิประโยชน์
4,870 บาท
กำหนดการอบรม
2 (12 ชม.)
ผู้รับผิดชอบ
ดร.นิคม ชมภูหลง
<< พฤศจิกายน 2562 >>
อา
พฤ
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930