โครงการอบรมครูประจำการ บริษัท นายฉบับ จำกัด
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหน่วยพัฒนาครู บริษัท นายฉบับ จำกัด 13 หลักสูตร (ประกาศ ณ 22 พ.ค.2561)
ลำดับที่ 6
รหัสหลักสูตร 612141011
"การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ดนตรี ตามแนวคิด BBL ระดับประถมศึกษา"ระดับหลักสูตร
ประถมศึกษา
หลักการและเหตุผล

     การพัฒนาการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ครูและการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนมีความ จำเป็นและสำคัญต่อพัฒนาตัวผู้เรียน แนวคิดหรือหลักวิชาการที่ได้รับการพัฒนาวิจัยนำมาใช้จนเกิด ประสิทธิภาพจึงมีความส าคัญที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถนำวิชาการในสาระวิชานั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันและยัง สามารถประยุกต์ในวิชาได้หลังจากการเรียนรู้โดยต้องส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนเกิดการคิด วิเคราะห์ แสวง คำตอบได้ด้วยตนเอง สร้างเสริมความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนและยังสามารถอธิบายคำตอบนั้นได้ด้วย ผลลัพธ์ที่ได้มาอย่างชัดเจน การสอนโดยคำนึงถึงลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนกับการพัฒนาสมองทั้งซีกซ้าย และ ซีกขวาอย่างสมดุล และเสริมสร้างคุณลักษณะต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของแต่ละคน ให้ พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ครูผู้สอนควรมีความเข้าใจผู้เรียนที่มีความหลากหลาย มีความถนัด และแบบการ เรียนรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ควรจัดให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพ ของสมองซีกซ้ายและซีกขวา ได้อย่างสมบูรณ์และเท่าเทียมกัน

     วุฒิพงษ์ คำเนตร กล่าวถึง การสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ว่าครูผู้สอนภาษาไทยจะต้องสามารถ บูรณาการ จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความสามารถของผู้เรียน และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ ให้สอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยการจัด การศึกษาของUNESCO ประการแรก คือการเรียนเพื่อให้มีความรู้ในสิ่งต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อไป เช่น การรู้จักแสวงหาความรู้ การต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ การสร้างความรู้ขึ้นใหม่ (Learning to know) ประการที่ สอง คือการเรียนเพื่อปฏิบัติลงมือทำ นำไปสู่การประกอบอาชีพจากความรู้ที่ได้มา และการสร้างประโยชน์แก่ สังคม (Learning to do) ประการที่สามคือการเรียนรู้เพื่อการด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข เช่น การเรียน ครอบครัว สังคมและการทำงาน (Learning to live together ) ประการสุดท้าย คือ การ เรียนรู้เพื่อรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ รู้ถึงศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของตนเอง และสามารถวางแผน ชีวิตให้แก่ตนเองได้ (Learning to be)

     สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) สรุปแนวคิดการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลัก BBL ว่าโครงสร้างของสมองโดยทั่วไปของเด็กวัยระดับประถมศึกษา มี การเรียนรู้การแสดงออกของภาษา ประสานการทำงานกับระบบควบคุมการเคลื่อนไหวและท าให้การพูด คิด เขียน อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการเรียนรู้ภาษา จากการที่เด็กชอบเล่นคำ การล้อคำ การเล่นเกมภาษากับจังหวะการเคลื่อนไหว จึงควรเปิดโอกาสให้เด็กเล่นเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ ภาษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาครูที่เข้ารับการฝึกอบรมให้มีองค์ความรู้ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้ดนตรี ตามแนวคิด BBL ระดับประถมศึกษา

2. เพื่อพัฒนาครูที่เข้ารับการฝึกอบรมให้สามารถนำทักษะกระบวนการการจัดการเรียนรู้วิชา ภาษาไทยโดยใช้ดนตรีตามแนวคิด BBL ไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้ดนตรีตามแนวคิด BBL เพื่อให้ครูและ บุคลากรทางการศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการสร้างชุมชนการ เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ภายในโรงเรียนได้อย่างสร้างสรรค์

4. เพื่อให้ครูที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนามีความรู้ ความสามารถและพัฒนาผลงาน เพื่อมีและเลื่อน วิทยฐานะให้สูงขึ้น

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประถมศึกษา

เป้าหมาย
สอศ. , สพฐ. , กศน. , อปท. , สช.
ระยะเวลาอบรม
2 (12 ชม.)
แนวคิดหลักสูตร
TPCK
ค่าลงทะเบียน และสิทธิประโยชน์
4,980 บาท
กำหนดการอบรม
2 (12 ชม.)
ผู้รับผิดชอบ
ดร.กฤษฎ์ พีรธนัศสกุล
<< พฤศจิกายน 2562 >>
อา
พฤ
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930