พิณสุดา สิริธรังศรี : ผศ.
(ค.บ., ค.ม., ค.ด.)
วิทยฐานะ
: ผศ.
คุณวุฒิ(ย่อ)
(ค.บ., ค.ม., ค.ด.)
ความเชี่ยวชาญ
การปฏิรูปการศึกษา, การกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา, บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นกับการศึกษา, รูปแบบก
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต    สาขา : สาขาภาษาอังกฤษ    สถาบัน : วิทยาลัยครูสวนสุนันนทา
ปริญญาโท : ครุศาสตรมหาบัณฑิต    สาขา : การบริหารการศึกษา    สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก : ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต    สาขา : การบริหารการศึกษ    สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
1. อาจารย์ นักวิชาการศึกษา    
2. กองการเจ้าหน้าที่    หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    
3. ผู้อำนวยการส่วนวิชาการโครงการทรัพยากรมนุษย์    หน่วยงาน : กระทรวงศึกษาธิการ    
4. หัวหน้ากลุ่ม/ผู้อานวยการกลุ่ม/ผู้เชี่ยวชาญในสานักงานปฏิรูปการศึกษา    หน่วยงาน : สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    
5. หัวหน้ากลุ่ม/ผู้อานวยการกลุ่ม/ผู้เชี่ยวชาญในสานักงานปฏิรูปการศึกษา    หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา    
เกียรติประวัติรางวัลที่ได้รับการยกย่อง
ชื่องานรางวัล : คัดเลือกเป็นกรรมการพิจารณาทุนอุดนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา    หน่วยงาน : คุรุสภา    
ชื่องานรางวัล : ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุน    หน่วยงาน : สสส. และ สสค.    
ผลงาน
หัวข้อ : หลักสูตรการกระจายอานาจการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ ทุน UNDP    
หัวข้อ : การอบรมหลักสูตรนานาชาติ The International Diploma of Educational Planning and Administration ทุนรัฐบ    
หัวข้อ : คณะประเมินโครงการติดตามการผลักดันยุทธศาสตร์ สภาวการณ์เด็กและเยาวชน (Child Watch) ปี 2552 สสส.    
หัวข้อ : รายงานการวิจัย การปฏิรูปการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์    
ปัจจุบัน
ตำแหน่ง : อาจารย์/ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา    หน่วยงาน : วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์    
ติดต่อ
อีเมล์ : ppinsuda@gmail.com    โทรศัพท์ : 08-1923-9424    
<< ตุลาคม 2564 >>
อา
พฤ
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31