วาสนา วิสฤตาภา :
(ศษ.บ., ศศ.ม., ค.ด.)
วิทยฐานะ
:
คุณวุฒิ(ย่อ)
(ศษ.บ., ศศ.ม., ค.ด.)
ความเชี่ยวชาญ
จิตวิทยาการแนะแนว, การเรียนรู้ยุค 4.0, การบริหารงานจิตอาสา, คุณภาพการศึกษาภายใน, ทักษะในศตวรรษที่ 21
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต    สาขา : จิตวิทยาและแนะแนว    สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต    สาขา : จิตวิทยาและการแนะแนว    สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาเอก : ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต    สาขา : อุดมศึกษา    สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
1. การปรับแบบทดสอบวัดอัตมโนทัศน์สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของภาครัฐ    
2. การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้การสอนเชิงรุกอาคีตะโมเดลในประเทศไทย    หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา    
3. การศึกษาระบบการบริหารจัดการของคุรุสภาในยุคดิจิทัลร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา    
4. สัมมนานักวิจัยรุ่นใหม่    หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
5. สัมมนานักวิจัยรุ่นใหม่    หน่วยงาน : คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
เกียรติประวัติรางวัลที่ได้รับการยกย่อง
ชื่องานรางวัล : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1    หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร    
ผลงาน
หัวข้อ : การเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ    
หัวข้อ : เอกสารวิชาการ IQ, EQ, AQ    
หัวข้อ : ทฤษฎีพัฒนาการและพัฒนาคน    
หัวข้อ : 10 วิธีสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 : Activity-Based    
ปัจจุบัน
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยครุศาสตร์    หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์    
ติดต่อ
อีเมล์ : wasana.wia@dpu.ac.th    โทรศัพท์ : 099-9549229    
<< ตุลาคม 2564 >>
อา
พฤ
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31