ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์
กสพท เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะปี 62 ทางเว็บไซต์ 10-31 ต.ค.นี้ รับ49 สาขาวิชา จำนวนร 2,644 คน
กสพท เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะปี 62 ทางเว็บไซต์ 10-31 ต.ค.นี้ รับ49 สาขาวิชา จำนวนร 2,644 คน

วันนี้( 3 ต.ค.)ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ( กสพท ) ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมจัดสอบคัดเลือก กสพท   ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) และ รศ.เพ็ญรัตน์  หงษ์วิทยากร เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมกันแถลงข่าวการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 ของกสพทโดย ศ.นพ.อาวุธ กล่าวว่า  ในปีการศึกษา 2562 กสพท เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส  รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน ของ ทปอ.  โดยทปอ. จะเป็นหน่วยงานรับสมัครและกำหนดให้กสพท เป็นเสมือน 1 มหาวิทยาลัย  มี 49 สาขาวิชา และให้แต่ละสาวิชาเป็น 1 ใน 6 อันดับในการคัดเลือกทีแคส   ส่วน กสพท. จะสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท. ทางเว็บไซด์ของสถาบันที่เข้าร่วมคัดเลือก โดยจะเปิดรับสมัครวันที่ 10-31 ต.ค.2561  สอบวันที่ 9 มี.ค.2562 ประกาศผลสอบ วันที่ 25 มี.ค.2562 ค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะ  800 บาท ชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 0.00 ของวันที่ 10 ต.ค. ถึง เวลา 23.00 น. ของวันที่ 2 พ.ย. ทั้งนี้ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด  
 
ด้านศ.พญ.บุญมี กล่าวว่า   ในปีการศึกษา 2562 กสพท. รับในระบบทีแคส รอบ 3  การรับตรงร่วมกัน  และหากสถาบันไหนรับนักศึกษาไม่ครบก็สามารถไปรับในรอบ 4 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชันได้  แต่เกณฑ์ต่างๆจะต้อง เป็นไปตามที่ กสพท กำหนด  และขอย้ำนักเรียนทุกคนจะต้องดูรายละเอียดการสมัครให้ดี รวมทั้งการสมัครและสอบวิชาที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน  ส่วนสาขาวิชาและจำนวนรับ มีจำนวนทั้งสิ้น  2,644 คน ดังนี้ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) 20 คน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 182 คน จุฬาฯ-กรมแพทย์ทหารอากาศ  กองทัพอากาศ  30คน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) 55 คน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) 65 คน มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) 30 คน  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) 154 คน โรงพยาบาลรามาธิบดี มม.-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 20 คน ศิริราชพยาบาล มม. 262 คน วิทยาลัยแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต(โรงพยาบาลราชวิถี) 50 คน วิทยาลัยแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต(โรงพยาบาลเลิดสิน)15 คน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 180 คน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)40 คน วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช(นมร.) 70 คน วิทยาลัยแพทย์ พระมงกุฎเกล้า เพศชาย 57 คน วิทยาลัยแพทย์ พระมงกุฎเกล้า เพศหญิง 38 คน สำนักวิชาแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) 10 คน  มหาวิทยาลับบูรพา(มบ.)30คน สำนักวิชาแพทย์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) 12 คน  มหาวิทยาลัยสยาม 15 คน
 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 80 คน  มม. 83 คน  มช. 24 คน  ม.อ. 20 คน มศว 55 คน  มข. 15 คน มธ. 30 คน มน. 17 คน คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาฯ 150 คน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.)  100 คน  มข. 30 คน  มช.25 คน  มม. 40 คน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 10 คน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส )10 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ศรีวิชัย 10คน  มทร.ตะวันออก 30 คน  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ(สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 75 คน  จุฬาฯ(สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ) 80 คน  มม. 120 คน  มช. 65 คน  มศว (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 20 คน  มศว (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)20 คน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี( มอบ.)(สาขาวิชาการบริบาททางเภสัชกรรม) 10 คน มธ. 45 คน   มมส  (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม)10 คน มบ. 100 คน  มหาวิทยาลัยสยาม (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 15 คน  และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 20 คน   อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวอาจจะเปลี่ยนแปลง แต่จำนวนรัรับจะไม่ลดจากที่ประกาศนี้ 
 
 
ที่มา : Dailynews


<< มีนาคม 2564 >>
อา
พฤ
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031