ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์
สกอ.เปิดรายชื่อหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 37 หลักสูตร 13 สถาบัน
สกอ.เปิดรายชื่อหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 37 หลักสูตร 13 สถาบัน

 
วันนี้(15 ต.ค.)ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า  เมื่อเร็ว ๆ นี้ กกอ.มีมติเห็นชอบและให้เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ทีคิวเอฟ) รวมทั้งยังได้รับการรับรองตามระบบคุณภาพของสากลและของสภาวิชาชีพในระดับดีมาก  โดยมีจำนวน 37 หลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษา 13 แห่ง  ดังนี้ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560) ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์  ม.ขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พศ.2558) รับรองจากสภากายภาพบำบัด  ม.นวมินทราธิราช หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) รับรองจากWFME (World Federation for Medical Education)  ม.คริสเตียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555) รับรองจากสภากายภาพบำบัด
 
ม.อุบลราชธานี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) รับรองจากสภาเภสัชกรรม  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) รับรองจากสภาการพยาบาล ม.ศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) รับรองจากWFME และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วม) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) รับรองจากWFME ม.นครพนม (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) รับรองจากสภาการพยาบาล ม.สยาม หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) รับรองจากสภาเภสัชกรรม
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ(มรภ.)บ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) รับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560) รับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555) รับรองจากWFME ม.รังสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) รับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) รับรองจาก สภาเภสัชกรรม หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) รับรองจากสภาการพยาบาล และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรสองภาษา/ปรับปรุงพ.ศ.2561) รับรองจากสภาการพยาบาล
 
และ ม.ธรรมศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ปรับปรุงพ.ศ.2556) รับรองจากWFME หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) รับรองจากAACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) รับรองจากAACSB หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2558) รับรองจากAACSB  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)  รับรองจากAACSB  หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)  รับรองจากAACSB หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)  รับรองจากAACSB  หลักสูตรควบบัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2556) รับรองจากAACSB หลักสูตรควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)  รับรองจากAACSB หลักสูตรควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการตลาด (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2556)  รับรองจากAACSB หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560) รับรองจากAACSB
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ได้รับการรับรองจากAACSB  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) รับรองจากAACSB หลักสูตรการตลาดมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) รับรองจากAACSB  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)  รับรองจากAACSB  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) รับรองจากAACSB  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2559) รับรองจากAACSB  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจสากล (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)  รับรองจากAACSB  และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)ได้รับการรับรองจากAACSB    ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จะนำรายชื่อหลักสูตรทั้งหมดประกาศขึ้นเว็บไซต์ สกอ.ในเร็วๆ นี้ เพื่อให้ประชาชนรับทราบว่า ประเทศไทยมีการจัดการศึกษาได้ดีมีคุณภาพเทียบเท่ากับสากล
 
ที่มาข่าว : Dailynews


<< มีนาคม 2564 >>
อา
พฤ
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031